• 26 מאי 2018

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

דו''ח מבקר המדינה: כך עבר כסף שהיה מיועד לפריפריה לערים מבוססות

אחד הפרקים בדוח מבקר מתייחס לנתיב התקציב – כספים היו אמורים להגיע לפריפריה, שימשו בעצם את המתיישבים ביישובים המבוססים

דוח מבקר המדינה, 2017 (צילום מסך)

עיקרי הממצאים: משרד הבינוי - כשלים בגיבוש ובהפעלת התכנית האסטרטגית לעידוד ההתיישבות ולחיזוקה - הביקורת נערכה בתקופת כהונתו של ח"כ אורי אריאל כשר הבינוי. היא מעלה כי חלק ניכר מתקציבי הסיוע לקבוצות ההתיישבות, שנועדו לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים ובאזורים מוחלשים, שימש גם לתמיכה בקבוצות התיישבות הפועלות בקרב אוכלוסיות מבוססות במרכז הארץ.

מידור הדרג המקצועי של משרדי ממשלה מעבודת המטה לגיבוש הצעות החלטות ממשלה ושילובם החלקי ביישום החלטות אלה, ולצד זה עירוב שתדלנים (לוביסטים) - בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של שרי ממשלה בתהליכים אלה, מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין ובאינטרס הציבורי הכולל. שר הבינוי דאז אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי למקורביו הפוליטיים וליועצו דאז, נושא באחריות לכשלים שהועלו.

החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי לקבוצות התיישבות, שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה בערי המרכז, טעונות בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה.


​​​​​​​

כך הועברו כספים שהיו מיועדים לפריפריה, ליישובים מבוססים. דוח מבקר המדינה, שראה אור היום, מגלה כי ב שנת 2013 ניתנה לשר אורי אריאל אחריות על תקציב בן 110 מיליון שקלים עבור תמיכה בגרעיני משימה בפריפריה ובאזורים מוחלשים. בפועל, חושף הדוח, 56% מהתקציב הגיעו למקורביו הפוליטיים של אריאל, כאשר חלק מהעמותות לא עמדו בתנאי הסף של הממשלה, כפי שצוין בדוח.


דוח מבקר המדינה מגלה כי השר אורי אריאל הזרים באופן שיטתי כספים למקורביו הפוליטיים, באופן שפגע במינהל התקין ובניגוד להחלטת הממשל. הדו"ח מציין עוד, כי אריאל מידר את הצוותים המקצועיים מהליך חלוקת התקציבים ומינה במקומם לוביסטים ומקורבים, אשר חלקם נהנה מהתקציבים.
בדו"ח נאמר: "מידור הדרג המקצועי של משרדי הממשלה ועירוב שתדלנים, בעלי עניין ומקורבים פוליטים מהווה פגיעה חמורה... שר הבינוי דאז אורי אריאל נושא באחריות לכשלים שהועלו".

על פי הנאמר בדוח, בספטמבר 2013 ועדת שרים החליטה להעניק לשר אורי אריאל, שר השיכון, אחריות על ניהולם של 110 מיליון שקלים, לצורך "עידוד וחיזוק ההתיישבות". הכסף היה מיועד לחלוקה לגרעיני משימה שונים, ובתנאי שיהיו בפריפריה או באזורים מוחלשים.
הדו"ח מציין כי 56% מהתקציב הוזרם בסופו של דבר למקורבים פוליטיים של אריאל או של מפלגתו. חלק מהעמותות שזכו בתקציבים, צויין,  כלל לא תאמו את תנאי הסף אותם הציבה הממשלה. בפועל, אריאל הזרים כספים שנועדו לפיתוח התיישבות בפריפריה לעמותות של מקורביו שפעלו במרכז הארץ. המבקר ציין במפורש כי בין העמותות שנהנו מתקציבי המיליונים ישנן כאלה שפעולות ברמת אביב ובמרכז תל אביב, וכי חלק מהעמותות נוהלו על ידי מקורביו של אריאל.

הדו"ח קובע כי אריאל שיתף באופן אסור מקורבים ובעלי עניין בגיבוש תוכנית חלוקת התקציב, חלק מהם נהנו בסופו של דבר מהכספים בעצמם. בדוח נכתב, כי הגורמים שהיו שותפים בחלוקת התקציב היו מקורבים פוליטית לאריאל ולמפלגתו, ושהיו בעלי עניין בגיבוש התוכנית והפעלתה.

"פעולות פסולות אלה הביאו לכך שמשרד הבינוי והחטיבה להתיישבות קבעו אמות מידה למתן הסיוע, כך שלא היה הבדל בין עמותות שפועלות ביישובים מוחלשים לבין אלה שפועלות ביישובים חזקים במעמד חברתי-כלכלי גבוה, ולהוצאה של עשרות מליוני שקלים מקופת המדינה לשם תמיכה בעמותות שחלק מפעולותיהן אינו עולה בקנה אחד עם תכליתה של החלטת הממשלה", צוין בדוח.
המבקר קבע כי מרבית התקציב המדובר זרם למקורביו הפוליטיים של אורי אריאל. "לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת התוכנית האסטרטגית היו עמותות בעלות זיקה דתית-אידיאולוגית למפלגתו של השר אריאל", נכתב.

"מידור הדרג המקצועי של משרדי הממשלה מעבודת המטה לגיבוש הצעות החלטות ממשלה ולצד זה עירוב לוביסטים בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של שרי ממשלה מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין ובאינטרס הציבורי הכולל. שר הבינוי דאז, אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי למקורביו הפוליטיים וליועצו דאז נושא באחריות לכשלים שהועלו. החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי לקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי-כלכלי גבוה בערי המרכז, וחלקן אף אינו עומדות בתנאי הסף של החלטה 741, טעונות בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה".

בחודשים יולי-אוגוסט 2103 התנהלה חלופת מכתבים בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל לבין מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות. מהתכתבות שנלוותה לטיוטות, עולה מעורבות של המקורבים הפוליטיים לשר אריאל ושל בעלי העניין הקשורים אליהם בגיבוש הצעת ההחלטה ובמתן הנחיות ישירות לדרג המקצועי שקיבל אותן. יצוין כי בחילופי טיוטות אלה היה מכותב, לעתים לפעולה ולעתים בהעתק, גם מר מלאכי, יועץ דאז של השר אריאל.

על השיקול הפוליטי-מפלגתי שנכרך במעורבותם של המקורבים ובפעולות שנועדו להרחיב את אזורי הסיוע ניתן ללמוד מפנייה מיום 1.8.13 של מנהל היחידה העירונית בחטיבה למנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל. בפנייה זו ציין כי הלחץ של מר מלאכי, יועץ השר דאז, לכלול את היישובים במרכז הארץ במסגרת החלטה 741 "נובע מהצורך הפנים מפלגתי להראות שיש התייחסות לכולם." יודגש כי המנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל ידע על מעורבותם של הגורמים החוץ, נכתב בדוח.

משרד מבקר המדינה מעיר למנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל שריכז את עבודת המטה לגיבוש הצעת ההחלטה ,741 וכן ליועץ שר הבינוי דאז, מר מלאכי, כי הם איפשרו לגורמים חיצוניים - המקורבים הפוליטיים ובעלי העניין - להיות מעורבים בגיבוש הצעת החלטה ממשלתית באופן שעלול להוביל לפגיעה באינטרס הציבור. משנחשפו לעירוב פסול זה, חובתם הייתה לפעול לאלתר להפסקתו, בין היתר בדרך של דיווח לממונים עליהם או לשומרי הסף במשרדיהם; פעולות שלא עשו. בכך לא מילאו את המצופה מהם כעובדי מדינה, המחויבים לנהל תהליך קבלת החלטות מקצועי ונטול פניות.

תגובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל: המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסר בתגובתו מדצמבר 2015 כי "הצעת ההחלטה גובשה והוגשה על ידי המשרד לפיתוח  הנגב והגליל ומשרד הבינוי והשיכון, ובמעורבות משרד ראש הממשלה. גיבוש האחריות   על  עבודת  המטה, בכל   הנוגע  ליישובים  במרכז  הארץ, ההחלטה  לרבות קבלת כל הנתונים הנדרשים, מוטלת באופן בלעדי על משרד הבינוי והשיכון."

בתגובתו נוספת מנובמבר, 2016 כתב המשרד לפיתוח הנגב והגליל כי "המשרד אכן פעל מול ישראל מלאכי, והיה מודע לעובדה כי הוא יועץ השר. אולם למשרד לא  הייתה  ידיעה  כלשהי  לגבי  זהות  או  מעורבות  פוליטית  של  יתר הגורמים. למשרד  נמסר  כי  הוקמה  מינהלת  לגרעיני  התיישבות  תחת  משרד הבינוי והשיכון, וכי מדובר בעובדי המינהלת לכל דבר. למשרד לא הייתה ידיעה או דרך לדעת כי לא מדובר בעובדי מדינה אלא בגורמים חוץ ממשלתיים".
בתגובה שיצאה היום לתקשורת אמר השר אריאל: "אני מכבד את קביעות מבקר המדינה וכבר הנחתי את הגורמים הרלוונטיים לפעול בהתאם להנחיותיו". "כל שומרי הסף, היועצים המשפטיים והחשבים במשרדי הממשלה השונים, אימצו ואישרו רשמית את התוכנית והיו שותפים לכתיבתה, לקביעת הקריטריונים להפעלתה וליישומה בפועל".

  

כתבות שיעניינו אותך...
תגובות

End of content

No more pages to load